نوامبر 15, 2018

مشخصات فنی تزریق پلاستیک 30 لیتری

دستگاه تزریق پلاستیک 30 لیتری اکسترودر 85/170 موتور گیر بکس 22KW مدل گیربکس 500 1-10 حجم مواد 3kg هیدرولیک موتور 22KW پمپ 35 گالن پروپرشنال 3/18 شیر فرمان 2/1 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 62*77 میلگرد کروم 30*135cm کورس جک گیره  30cm بازشو گیره 90cm ابعاد دستگاه 120*350 میزان تولید بر دقیقه 20 LITER 1MIN 30 LITER 75Second 40 LITER 80Second
نوامبر 22, 2018

مشخصات فنی دستگاه بادی پلاستیک 80 لیتری

دستگاه بادی پلاستیک 80 لیتری اکسترودر 90/190 موتور گیر بکس 22KW مدل گیربکس 225 حجم مواد 5kg هیدرولیک موتور 33KW پمپ 38 گالن پروپرشنال 3/8 شیر فرمان 1/2 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 85*65cm میلگرد کروم 60*135cm کورس جک گیره  35cm بازشو گیره 95cm ابعاد دستگاه 370*120cm میزان تولید بر دقیقه 20 LITER 90Second 30 LITER 70Second 40 LITER
نوامبر 22, 2018

مشخصات فنی دستگاه تزریق پلاستیک 220 لیتری

دستگاه تزریق پلاستیک 220 لیتری اکسترودر 100/210 موتور گیر بکس 31/5KW مدل گیربکس 600 1-10 حجم مواد 10kg هیدرولیک موتور 55KW پمپ 52 گالن پروپرشنال 3/8 شیر فرمان 3/4 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 1200*100cm میلگرد کروم 80*160cm کورس جک گیره  45cm بازشو گیره 130cm ابعاد دستگاه 460*160cm میزان تولید بر دقیقه 20 LITER 5MIN 30 LITER 65Second 40 LITER 80Second
نوامبر 22, 2018

مشخصات فنی دستگاه تزریق پلاستیک 4 لیتری سنگین

دستگاه بادی پلاستیک 4 لیتری سنگین اکسترودر 70mm موتور گیربکس 15KW مدل گیربکس 173 حجم مواد 1300min/gr هیدرولیک موتور 7/5KW پمپ 14 گالن پروپرشنال 3/8 شیر فرمان 3/8 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 45*45cm میلگرد کروم 60*135cm کورس جک گیره  25cm بازشو گیره 50 cm ابعاد دستگاه 300*150cm
نوامبر 22, 2018

مشخصات فنی دستگاه تزریق پلاستیک 6 لیتری دو گیره سنگین

  دستگاه تزریق پلاستیک 6 لیتری سنگین اکسترودر 75mm موتور گیربکس 15kw مدل گیربکس 173 حجم مواد 1600min/gr هیدرولیک موتور 11KW پمپ 17 گالن پروپرشنال 3/8 شیر فرمان 3/8 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 45*50cm میلگرد کروم 60*135cm کورس جک گیره  35cm بازشو گیره 55cm ابعاد دستگاه 300*250cm    
دسامبر 8, 2018

مشخصات فنی دستگاه بادی پلاستیک 4 لیتری سبک

دستگاه بادی پلاستیک 4 لیتری سبک اکسترودر 50mm موتور گیر بکس 7.5KW مدل گیربکس 133 حجم مواد 600min/gr هیدرولیک موتور 5.5KW پمپ 14 گالن پروپرشنال 3/8 شیر فرمان 3/8 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 40*40cm میلگرد کروم 60*135cm کورس جک گیره  25cm بازشو گیره 40cm ابعاد دستگاه 300*150cm
دسامبر 8, 2018

مشخصات دستگاه چهار لیتری سبک طرح کاتکس

دستگاه بادی پلاستیک 4 لیتری سنگین اکسترودر 65mm موتور گیر بکس 11KW مدل گیربکس 144 حجم مواد 1000min/gr هیدرولیک موتور 7/5KW پمپ 14 گالن پروپرشنال 3/8 شیر فرمان 3/8 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 45*45cm میلگرد کروم 60*135cm کورس جک گیره  25cm بازشو گیره 50 cm ابعاد دستگاه 300*150cm
دسامبر 8, 2018

مشخصات دستگاه شیش لیتری تک گیره سنگین (گیره شفتی)

  دستگاه بادی پلاستیک 6 لیتری سنگین اکسترودر 75mm موتور گیربکس 15kw مدل گیربکس 173 حجم مواد 1600min/gr هیدرولیک موتور 11KW پمپ 17 گالن پروپرشنال 3/8 شیر فرمان 3/8 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 45*50cm میلگرد کروم 60*135cm کورس جک گیره  35cm بازشو گیره 55cm ابعاد دستگاه 300*250cm    
دسامبر 8, 2018

مشخصات دستگاه شیش لیتری دو گیره (گیره بازویی)

  دستگاه بادی پلاستیک 6 لیتری سنگین اکسترودر 75mm موتور گیربکس 15kw مدل گیربکس 173 حجم مواد 1600min/gr هیدرولیک موتور 11KW پمپ 17 گالن پروپرشنال 3/8 شیر فرمان 3/8 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 45*50cm میلگرد کروم 60*135cm کورس جک گیره  35cm بازشو گیره 55cm ابعاد دستگاه 300*250cm    
دسامبر 8, 2018

10-لیتری فول اتومات دستگاه ده لیتری دو گیره (گیره بازویی)

    دستگاه بادی پلاستیک 10 لیتری     اکسترودر 75mm موتور گیربکس 15kw مدل گیربکس 173 حجم مواد 1600min/gr هیدرولیک موتور 11KW پمپ 17 گالن پروپرشنال 3/8 شیر فرمان 1/2 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 45*60cm میلگرد کروم 60*145cm کورس جک گیره  40cm بازشو گیره 65cm ابعاد دستگاه 320*250cm    
دسامبر 8, 2018

دستگاه ده لیتری نیم اتومات (طرح کاتکس)

  دستگاه بادی پلاستیک 10 لیتری اکسترودر 75mm موتور گیربکس 15kw مدل گیربکس 173 حجم مواد 1300min/gr هیدرولیک موتور 11KW پمپ 17 گالن پروپرشنال 3/8 شیر فرمان 1/2 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 60*70cm میلگرد کروم 60*130cm کورس جک گیره  45cm بازشو گیره 70cm ابعاد دستگاه 1500*300cm    
دسامبر 8, 2018

مشخصات فنی دستگاه 20 لیتری سه لایه گیژ دار

دستگاه بادی پلاستیک 20 لیتری سه لایه گیژ دار اکسترودر 90mm|80mm|75mm موتور گیربکس 30kw|22kw|15kw مدل گیربکس 173|200|250| حجم مواد 2500min/gr|1600min/gr| 1600min/gr هیدرولیک موتور 15KW پمپ 21 گالن پروپرشنال 3/8 شیر فرمان 1/2 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 65*75cm میلگرد کروم 60*150cm کورس جک گیره  45cm بازشو گیره 90cm ابعاد دستگاه 350*250cm
دسامبر 8, 2018

مشخصات فنی دستگاه 20 لیتری انباری دار

دستگاه بادی پلاستیک 20 لیتری انباری دار اکسترودر 85/170mm موتور گیربکس 22kw مدل گیربکس 200 حجم مواد 2000min/gr هیدرولیک موتور 310KW پمپ 30 گالن پروپرشنال 3/8 شیر فرمان 1/2 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 62*77cm میلگرد کروم 60*135cm کورس جک گیره  40cm بازشو گیره 90cm ابعاد دستگاه 350*120cm
دسامبر 8, 2018

مشخصات فنی دستگاه 30 لیتری

دستگاه بادی پلاستیک 30 لیتری اکسترودر 85/170mm موتور گیربکس 22kw مدل گیربکس 200 حجم مواد 2000min/gr هیدرولیک موتور 310KW پمپ 30 گالن پروپرشنال 3/8 شیر فرمان 1/2 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 62*77cm میلگرد کروم 60*135cm کورس جک گیره  40cm بازشو گیره 90cm ابعاد دستگاه 350*120cm مشخصات فنی دستگاه 30 لیتری
دسامبر 8, 2018

مشخصات فنی 120لیتری

دستگاه تزریق پلاستیک 120 لیتری اکسترودر 90/190 موتور گیر بکس 22KW مدل گیربکس 500 1-10 حجم مواد 5kg هیدرولیک موتور 33KW پمپ 38 گالن پروپرشنال 3/8 شیر فرمان 1/2 ابعادگره و دستگاه صفحه گیره 85*65cm میلگرد کروم 60*135cm کورس جک گیره  35cm بازشو گیره 95cm ابعاد دستگاه 370*120cm میزان تولید بر دقیقه 20 LITER 90Second 30 LITER 70Second 40 LITER