کلگی سه هد

 

کلگی چهار هد

 

سیستم ماندوله اتومات 20 لیتری

 

پاریزیون کنترل سرو دار ۵۰ نقطه

 

کلگی ۲۰ لیتری انباری دار

 

کلگی ۳ هد اکس ۱۳۰

.............. ...........................................................................................................................................

 

Plc دستگاه بادی و تزریقی