دستگاه چهار لیتری تگ گیره سبک
(طرح کاتکس)

دستگاه چهار لیتری سبک تز نیم لیتر الی 4 لیتری مثل دبه های ماست و ترشی یا گالن های روغن ماشین آلات

 

دستگاه چهار لیتری تک گیره سبک
( گیره شفتی )

دستگاه چهار لیتری سبک تز نیم لیتر الی 4 لیتری مثل دبه های ماست و ترشی یا گالن های روغن ماشین آلات

 

دستگاه چهار لیتری تگ گیره سبک
(گیره بازویی)

دستگاه چهار لیتری سبک تز نیم لیتر الی 4 لیتری مثل دبه های ماست و ترشی یا گالن های روغن ماشین آلات

 

دستگاه 4 لیتری سنگین تک گیره
(گیره شفتی)

دستگاه چهار لیتری سنگین از نیم لیتر الی 6 لیتری مثل دبه های ماست و ترشی جات یا گالن های روغن ماشین آلات صنعتی و خودرویی

 

دستگاه 4 لیتری تک گیره سنگین
(گیره بازویی)

دستگاه چهار لیتری سنگین از نیم لیتر الی 6 لیتری مثل دبه های ماست و ترشی جات یا گالن های روغن ماشین آلات صنعتی و خودرویی

 

دستگاه شیش لیتری تک گیره سنگین
(گیره شفتی)

دستگاه شیش لیتری از یک لیتر الی 6 لیتر مثل دبه های ماست و ترشی جات یا گالن های روغن برای ماشین آلات صنعتی و خودوریی

 

دستگاه شیش لیتری دو گیره
(گیره بازویی)

دستگاه شیش لیتری از یک لیتر الی 6 لیتر مثل دبه های ماست و ترشی جات یا گالن های روغن برای ماشین آلات صنعتی و خودوریی


اطلاعات فنی                                                                  فیلم کار کردن دستگاه

دستگاه 6 لیتری دو گیره
(گیره شفتی)

دستگاه شیش لیتری از یک لیتر الی 6 لیتر مثل دبه های ماست و ترشی جات یا گالن های روغن برای ماشین آلات صنعتی و خودوریی.


اطلاعات فنی