دسامبر 18, 2018

کار کردن دستگاه 30 لیتری نیم اتومات

دسامبر 18, 2018

کار کردن دستگاه 30 لیتری نیم اتومات

دسامبر 18, 2018

کار کردن دستگاه 30 لیتری نیم اتومات

دسامبر 18, 2018

فیلم کار کردن دستگاه 20 لیتری انباری دار

دسامبر 18, 2018

فیلم درباره ما

دسامبر 18, 2018

کار کردن دستگاه 6 لیتری سنگین

دسامبر 18, 2018

کار کردن دستگاه 20 لیتری 3 لایه گیژ دار

دسامبر 18, 2018

کار کردن دستگاه چهار لیتری تک گیره سبک ( گیره شفتی )

دسامبر 18, 2018

کارکرد دستگاه شیش لیتری تک گیره سنگین (گیره شفتی)